Entertainment

בית הדין קבע: המדינה לא תפגע בשכרם של עובדי המדינה שנמצאים בשליחות בחו"ללאחר שב-2018 קבעה המדינה באופן חד-צדדי שהתשלומים עבור אחזקת בית וייצוג של שליחיה בחו”ל ישולמו כהחזרי הוצאות, בית הדין קיבל את עמדת ההסתדרות, והחליט: דמי האחזקה ישולמו כרכיב בשכר. לגבי דמי הייצוג קבע כי הם רכיב הוצאות, אך הבהיר שעל המדינה לנהל על כך מו”מSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.